• 1135
  • 1175 مرتبه
بازدید جناب آقای دکتر نیک قلب ریاست محترم اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران

بازدید جناب آقای دکتر نیک قلب ریاست محترم اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران

1400/12/09

بازدید جناب آقای دکتر نیک قلب ریاست محترم اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران و جناب آقای مهندس دادفریان معاون اداره ارزیابی و نظارت بر مصارف و جناب آقای دکتر ضرابی معاونت اعتباری اداره امور شعب خراسان و جناب آقای علیدادی ریاست بانک ملی شعبه شهرک صنعتی طوس در تاریخ 1400/12/09 از مجتمع تولیدی لیمون چینی آراد صورت پذیرفت.

فایل های پیوست